ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္သာ

ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္သည္ေအာက္ေဖာ္ျပပါဌာနမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား လိုက္လံရွာေဖြေနပါသည္။

1. ျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဌာန

2. လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဌာန

3. စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဌာန

4. အႀကီးစားပစၥည္းစက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဌာန

5. ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအင္ဂ်င္နီယာဌာန

6. ဝါရင့္စီမံခန္႔ခြဲေရး

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ျပ၍အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္ႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ အလုပ္ဆိုင္ရာ၊ပညာအရည္အခ်င္းဆိုင္ရာအေထာက္အထားမ်ား၊သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္း၏ျပစ္မႈ ကင္းရွင္းေၾကာင္းေထာက္ခံစာ၊ မၾကာေသးမီကရိုက္ကူးထားေသာ ပတ္ပို႔ဓါတ္ပံု(၁)ပံုႏွင့္ အမ်ိဳး သားမွတ္ပံုတင္ကဒ္တို႔ပူးတြဲ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာမ်ားသို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္
 
မံုရြာဌာနခ်ဳပ္
စံပယ္၊ေၾကးစင္မိုင္း
ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္, မံုရြာ
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာန
ဖုန္း-ဝ၇၁-၂၂၂၂၆,ဝ၇၁-၂၂၅၂၃
ဖက္စ္ -ဝ၇၁-၂၂၅၂၂

အီးလ္ေမးလိပ္စာThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.myanmaryangtse.com

ျမန္မာယန္စီေက့ာပါးလီမိတက္
 
ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရံုး
(၇ဝ) (အိုင္) ဗိုလ္ခ်ိန္လမ္း၊ျပည္လမ္းမႀကီး
လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန
ဖုန္း-ဝ၁-၅၁၄၁၉၄-၇
ဖက္စ္-ဝ၁-၅၁၄၂၀၈

အီးလ္ေမးလိပ္စာ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

မွတ္ခ်က္ ။ အလုပ္ခန္႔ထားမႈသည္ အၿမဲတမ္း ျမန္မာယန္စီေက့ာပါးလီမိတက္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးေအာင္ျမင္မႈအေပၚတြင္မွီတည္ေနပါသည္

  အခြင့္အလမ္းမ်ား
   
  ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကမၻာအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ စစ္ဆင္ေရးအတြင္း အဆင့္တိုင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၏ ပင္ရင္းတစ္ခုစီ ရွိၾကပါသည္။ သီးသန္႔ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ျဖစ္၊ သီးသန္႔ေနရာတစ္ခုမွာပင္ စီးပြားေရးလုပ္လုပ္ ႏိုင္ငံသစ္တစ္ခု၊ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ ဆႏၵတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္မႈနယ္ပယ္တစ္ခုခုတြင္ သင္၏ ကြ်မ္းက်င္မႈကို ျပသခ်င္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ ထိုသို႔က်ယ္ျပန္႔ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိပါသည္။
  သင့္ဘဝအတြက္ အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ားကိုရွာေဖြေနပါသလား? ကြ်ႏ္ုတို႔သည္သင့္အား ေတြ႕ျမင္ခ်င္ပါသည္။
  ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္၏ဓာတ္ပံု၊ သင္၏ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကိုပါပူးတြဲ၍အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနသို႔ဆက္သြယ္ေပးပါ။
   

  အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းသို႔သြားပါ

   
  ေမးခြန္းမ်ား?
   
  ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မၾကာခဏေမးေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား(FAQ)ကို သင့္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ၾကည့္ရႈေလ့လာရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ FAQ's section တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

  View FAQ's section

   

   

  အလြန္အေရးပါေသာအရင္းအျမစ္ – ကၽြႏု္ပ္တို ့ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား

  ကၽြႏု္ပ္တို႔ အျခားေသာအရာေတြထက္ ပိုမို တန္ဖိုးထားေသာ အရင္းအျမစ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လူပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအမ်ားစုက ယင္းတို ့၏ တန္ဖိုး ၾကီးမားေသာအဖိုးတန္အရာမွာ ယင္းတို႔၏ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟုပာၾက သည္။ MYTCL သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ ့ ေျပာထားသည့္ အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အမ်ားႏွင့္မတူေသာ အထူးအခြင့္ အေရးမ်ားေပးပါသည္။

  မည့္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို ့သည္ တမူထူးျခားသလဲ။ ကၽြႏု္ပ္တို ့ ဘာေတြလုပ္လဲ။ ဘယ္လို လုပ္သလဲ။

  ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ အထူးတာ၀န္ႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား
  ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ အထူးတာ၀န္သည္ လူမႈ ့အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အလြန္အေရးပါေသာ က႑ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုပါ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို ့ တန္ဖိုးထားသည့္အရာသည္ MYTCL မွ ကမာၻတလႊား ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို လုပ္ကိုင္ရန္ ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါလွ်င္

  မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အခန္းက႑

  ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထုတ္ယူသံုးစြဲထားေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ေန့စဥ္ လူမႈဘ၀တြင္ သံုးစြဲမွီခုိေနရေသာ ပစၥည္းမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာယံုသာမက ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႔ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ခိုင္မာနက္နဲစြာ ထုဆစ္ထားေသာ ဆက္ႏြယ္မႈအျဖစ္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို ့သည္ လူသားတို ့၏ လူမႈဘ၀မ်ားတြင္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ ပါသည္။

  စြမ္းအင္

  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကုမၸဏီၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ စြမ္းအားအျပည့္ ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္ သစ္မ်ား အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻၾကီး ျဖစ္လာေစရန္ ထားရွိေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ မရွိမျဖစ္ စြမ္းအင္မ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အားျဖစ္ေစလ်က္ ေရွ ့ကိုတြန္းပို ့ေပးလ်က္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔သည္ စစ္ေၾကာခံႏိုင္ေသာ အားအင္အျပည့္ႏွင့္ စီးပြားစြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ ၄င္းအခ်က္ သည္ ကၽြႏု္ပ္တို ့လူေတြ၏ သေဘာ ထားအျမင္ကိုလည္း ေလွ်ာ့က်ေစပါသည္။ စိတ္ကူးေကာင္းရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ စိတ္ကူးေကာင္းမြန္ေသာ လူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ပါသည္။ ကၽြြႏ္ုပ္တို ့သည္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အေပၚ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ထားသလို အၿပန္အလွန္အားျဖင့္ ပိုမိုေပးဆပ္သြားပါသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းတခု စတင္ရန္ အခြင့္အေရး တစ္ခုအေနႏွင့္လည္းေကာင္း စက္မႈလုပ္ငန္းသစ္တစ္ခုသို ့ေၿပာင္းေရြ ႔မည့္အေနႏွင့္လည္းေကာင္း မိမိ၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးျမွင့္ေသာ အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္မည့္အေနႏွင့္ လည္းေကာင္း MYTCL သည္ သင့္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ေနရာသာ ျဖစ္ပါသည္။

  ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ႏွင့္ ကတိက၀တ္ျပဳျခင္း

  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာစိတ္ဓာတ္သည္ ျဗဴရိုကေရစီ၀ါဒႏွင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္သည့္စနစ္ကို ေလွ်ာ့ နည္း ေစေသာ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတလႊားမွ ကၽြနု္ပ္တုိ ့၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လည္ပတ္ေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္တြင္ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ရန္ ၾကီးေလးေသာ တာ၀န္သိမႈ၊ တာ၀န္ရွိမႈတို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးမည့္ လုပ္ငန္းနည္းလမ္းေကာင္းတစ္ရပ္ ရွိပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔ ၀န္ထမ္းမ်ား ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေသာ ရပ္ကြက္အစုမွ စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္သိသိ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ျခင္းသည္ ကၽြနု္ပ္တို ့ အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ ကတိက၀တ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
  ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻတလႊား ထူးျခားဆန္းျပားေသာ ေနရာစံုမွ စီးပြားစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ၊ အင္အားအျပည့္ ရွိေသာ လူ ့အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္ သင္ဆက္သြယ္လုိပါသလား၊ ကၽြနု္ပ္တုိ ့ႏွင့္ လာေဆြးေႏြး ၾကည့္ပါ။
   
  ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေလၽွာက္လႊာမ်ားသာ လက္ခံပါသည္။

   
   
  ကၽြႏု္ပ္တို ့သည္ ကိုယ္တိုင္ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ သတၱဳတြင္း ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို ့တြင္ အေထြေထြကြဲျပားျခားနားေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ၄င္းတို ့မွာ ဂိတ္ေစာင့္မွ ထမင္းခ်က္အထိလည္းေကာင္း၊ သတၱဳတြင္းအင္ဂ်င္နီယာမွ စက္ၾကီးေမာင္းႏွင့္ စာရင္းကိုင္၀န္ထမ္းမ်ားအထိ လည္းေကာင္း မတူညီေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အသီးသီးတြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႔ ့အၾကံဳ ရွိသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။
   

   
  လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ပညာအရည္အခ်င္း အဆင့္အတန္းမ်ားကြဲျပားပါသည္။ အလုပ္ေၾကညာစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားပါသည္။ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မပါေသာ လစ္လပ္ အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ားလည္း ရရွိႏိုင္ျပီး အမ်ားေသာအားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ အလယ္တန္းပညာေရး သာ လိုအပ္ပါသည္။
   

  Strategy Report 2018-2019

  MYTCL Logo Footter

  Please publish modules in offcanvas position.