ျမန္မာယန္စီေၾကးနီလီမီတက္၌ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဘ၀တာအတြင္း တခ်ိန္မဟုတ္တခ်ိန္၌ အခက္အခဲ အၾကပ္ အတည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရမည္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္ထား ပါသည္။ ကုမၸဏီ ေအာက္ဆံုးအဆင့္၌ တဦးခ်င္းစီ၏ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ား အေပၚ တံုျပန္မႈမ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အတြက္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ခန္႔အပ္ထားေသာ ျမန္မာယန္စီေၾကးနီ ကုမၸဏီလီမီတက္ အတြက္၎ တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္ပတ္္သက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီတခု၏ အဆင့္ႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအတြက္ပါ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းမ်ား အတြင္း အကိ်ဳးသက္ေရာက္ ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ လူတဦးခ်င္းစီ၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၱာရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အသက္ရွင္က်န္ရွိေရးအထိ တိုက္ရုိက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။
 
အမွန္တကယ္အားျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းတခုသည္ မည္သည့္အရြယ္အစား၊ မည္သည့္လုပ္ငန္း ႏွင့္မည္သည့္ ေနရာ တြင္လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အေရး ေပၚ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အခ်ိန္အခါမေရြး ၊ပံုသဏၰန္မ်ိဳးစံု အေၾကာင္းမ်ိဳးစံုတို႔ကိုအေျခခံ၍ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ျပီး ၎ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား၏ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈမွာ လူမ်ားႏွင္႔ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရုံးမႈပင္ျဖစ္သည္။ အေရး ေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို မိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္အာင္ျမင္ အကိ်ဳးရွိေစေရးအတြက္ စီမံခ်က္ခ်၍ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သက့ဲသို႔ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈနည္းႏုိင္သမွ် နည္းေအာင္ ေရွးဦးမဆြကပင္ ၾကိဳတင္စီမံထားရပါမည္။ ပုံမွန္အေနအထားသို႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး ေရာက္ရွိ ေအာင္ ေဆာလ်င္စြာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမြကိုက္ခံရလွ်င္၄င္း၊ ကားတာယာဘီးေပါက္လွ်င္၄င္း၊ အဖြဲ႔အစည္းတခု မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက မည္မွ် ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တံုျပန္ႏိုင္မႈသည္ ယင္းအဖဲြ႔အစည္း၏ အေရးေပၚ အေျခအေန တံုျပန္ႏို္င္မႈႏွင့္ တိုက္ရိူက္ဆက္ ႏြယ္ေနပါသည္။
 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေခတ္ျပိဳင္အယူအဆမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မႈပံုသဏၰန္သည္ လူမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္း က်င္အေျခအေနမ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳမွီသည္ဟု ျငင္းခံုမႈကို ေခတ္ျပိဳင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆို္င္ရာ အယူ အဆမ်ားက ေထာက္ခံလွ်က္ရွိပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ပံုမွန္ႏွင့္တည္ျငိမ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခ အေနတြင္ကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပံုသဏၰန္မ်ားသည္ လွ်င္ျမန္၍ ဖိအား မ်ားေသာ အေရးေပၚ အေျခေနမ်ားတြင္ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ က်ဆင္း၍ မထိေရာက္ေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာယန္စီေၾကးနီ လီမီ တက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ ဦးတည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေနျဖင့္ အေရး ေပၚ အၾကပ္ အတည္း ကိုင္ တြယ္မႈဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ ေတြ႔ၾကံဳေနေသာ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးတို႔၌ အဆင့္ျမင့္ ကၽြမ္းက်င္တက္ၾကြေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိရန္လိုအပ္သည္ဟု သတ္မွတ္ ထားပါသည္။
 
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားအား သက္ဆိုင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဗဟုသုတမ်ားျဖင့္ ထပ္မံျဖည့္ဆည္း ပန္႔ပိုးလွ်က္ ျမန္မာယန္စီေၾကးနီလီမီတက္၏ အဓိကက်ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးအား အသိ ေပးေ၀ငွၿပီး လိုက္နာက်င့္သံုးေစျခင္းျဖင့္ တန္ဘိုးအရွိဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၌ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန့္ခြဲႏိုင္ေရး အဆင့္အတန္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ျမန္မာယန္စီေၾကးနီလီမီတက္မွ ေဖၚထုတ္ခ်မွတ္ထားခဲ့ၿပီး ပူးေပါင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအမံအရ အထက္မွေအာက္ေျခ ၀န္ထမ္းအထိ ၀န္ထမ္းတိုင္းသိရွိ ကၽြမ္းက်င္စြာျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္စီမံထားပါသည္။ စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္ရာ ယင္း အစီအစဥ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနတိုင္းရွိ ၀န္ထမ္းတိုင္း လိုအပ္ခ်က္ အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစလွ်က္ရွိပါသည္။
 
စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကိုေဖၚထုတ္ခ်မွတ္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လမ္းစဥ္မွာ ေလ့က်င္႔ခန္းမ်ားႏွင့္ တင္ျပ ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ႏွင္႔ ေဘးအႏၱရယ္ ကင္းရွင္းေရး အစီအစဥ္မ်ား၏ ညီညြတ္စြာျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အညီ လိုက္နာအသံုးခ် ႏိုင္ေစ ရန္ ျဖစ္သည္ ။ အစီအစဥ္မ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာကာလ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေရးေပၚအေျခ အေန မ်ား၏ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာအေျခအေန မ်ားအားပူးေပါင္းအေျခခံေစၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္း မ်ားအတိုင္း ပံုစံခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎အစီအစဥ္ကို ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလွ်က္ ရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္စီစဥ္ထားပါသည္။
 

 

ဗ်ဴဟာေျမာက္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

mytcl environmental system

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ကိုထိန္းသိမ္းရန္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္းေျပာင္းလဲမႈ၏ အေၾကာင္းအရင္းကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ယိုယြင္းပ်က္စီးလာျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္

စံပယ္ေတာင္၊ေၾကးစင္ေတာင္စီမံကိန္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္မွစ၍ လူမႈေရးဆိုင္ရာတာဝန္ယူမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တန္ဖိုး တို႔ကို ဆက္လက္၍ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္မွ်တစြာ ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ MYTCL သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္တိုက္ရိုက္ (သို႔မဟုတ္) သြယ္ဝိုက္၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးပို၍ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ကုမၸဏီႏွင့္ဆက္ဆံေရးအျပန္အလွန္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစျခင္းသည္ အနာဂတ္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အဓိကျဖစ္သည္။

MYTCL ၏ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္


သဘာပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတင္ျပထားမႈႏွင့္အတူ S&K စီမံကိန္း၏ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၍လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕ျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈ စနစ္ (EMS) ကိုလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈတြင္ေပါင္းစည္းထားပါသည္။ ဤလိုက္နာေဆာင္ရြက္ ျခင္းကို MYTCL ၏ SGSအသိအမွတ္ျပဳမႈတို႕ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ EMS သည္ MYTCL မွ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအစီအမံကိုဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ ပတ္ဝန္း က်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားရန္ျဖစ္ပါသည္။

S&K စီမံကိန္းတြင္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအဓိကထုတ္ျပန္ခ်က္ (၄) ခ်က္ကိုအမ်ိဳးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ ပါသည္။


၁။ အက္စစ္ျဖစ္ထြန္းေသာေက်ာက္ႏွင့္ သတၱဳေက်ာက္ေရေျမာင္း (ဟင္းလင္းပြင့္သတၱဳတြင္းနံရံႏွင့္ စြန္႕ပစ္ေျမစာပံုမ်ားမွထုတ္လႊတ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိ)
၂။ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာပစၥည္းမ်ား (Hydrocarbon ပစၥည္းမ်ား၊ ကန္႕ငရဲမီးႏွင့္ သတၱဳထုတ္စက္ရံုမွ စြန္႔ပစ္ဓာတ္ေဆးမ်ား)
၃။ ေျမအေနအထားအေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္း (တိုးခ်ဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမအေနအထား အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ျခင္း)
၄။ နည္းစဥ္တြင္ျပန္သံုးမရေသာစြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား (အမႈိက္၊ စကၠဴႏွင့္ ပလပ္စတစ္မ်ား၊ ရာဘာပစၥည္း ႏွင့္ ဘက္ထရီအိုးအေဟာင္းမ်ား)

ISO စံခ်ိန္စံညႊန္း ISO 14001:2015 ႏွင့္အညီလိုက္နာျပည့္မီမႈရွိေစရန္အလို႕ဌာ EMS စနစ္တစ္ခုလံုးကို ေအာက္ပါလမ္းစဥ္မ်ားအတိုင္းနည္းလမ္းတက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
• အထက္ေဖာ္ျပပါႏွင့္ထိုထက္ပိုသည့္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈအစီအမံမ်ား (EMP) ကိုတည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအစီအမံမ်ားသည္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားကိုထိေရာက္စြာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားပါမည္။
• အစီရင္ခံတင္ျပလာေသာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ရလဒ္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ပါကျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အတိုင္းအတာမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြား ပါသည္။
• EMP မ်ားအေပၚအေျခခံ၍အေသးစိတ္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိန္းခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားျပီးျဖစ္သည္။
• ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအေရးေပၚတုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ၿပီး လုပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဌာနအားလံုးကိုအေျခခံသင္တန္းေပး၍ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ေပးသြားျပီး ျဖစ္သည္။
• MYTCL ၏စီမံကိန္းအသစ္မ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရ ပါသည္။
• နည္းပညာလႊဲေျပာင္းေပးရသည့္အစီအမံတစ္ရပ္ကိုထုတ္ေဖာ္ၿပီးသတၱဳတြင္းေဒသအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပတို႕ တြင္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအသိပညာေပးသင္တန္းကိုေဆာင္ရြက္ထားဆဲျဖစ္ပါသည္။
• မည္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ိဳးမဆိုဝန္ထမ္းအားလံုးသည္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ထိထိေရာက္ ေရာက္ တုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္သင္တန္းေပးရပါသည္။
• ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကိုအရည္အေသြးျမွင့္ထားပါသည္။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ေသခ်ာစြာသိမ္းဆည္းထားၿပီး၊ ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္း၍ အလြယ္တကူ ရယူႏိုင္ေအာင္လည္းထားသို ထားပါသည္။ အဆက္ျမတ္တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေနေစရန္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ စီစစ္ျခင္း ႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီကိုက္ညီေအာင္ျပဳစုထားပါသည္။

ေလးစားလိုက္နာျခင္းႏွင့္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမွအတည္ျပဳျခင္း


ကမာၻအဆင့္အတန္းမီသတၱဳတြင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာထိန္းထားႏိုင္ရာေလေအာင္ S&K စီမံကိန္း သည္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစနစ္၏ ထိေရာက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္မွတ္သားထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဩစေတးလ်ႏိုင္ငံ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံႏွင့္ ယိုးဒယားႏိုင္ငံတို႕မွ SGS လုပ္ ငန္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းတြင္ ႏွစ္လည္ႏွင့္ ႏွစ္ဆံုးတိုင္း ISO 9001, OHSAS 18001 ႏွင့္ ISO 14001 အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားအတြက္MYTCL ၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဇူလိုင္လတြင္ SGS အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (၃) ေစာင္ကို ၂၀၁၈-၂ဝ၁၉ အထိျပန္လည္သက္တမ္းတိုးျမွင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ SGS မွသင္တန္းဆရာမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ငန္း စစ္သင္တန္းၿပီးဆံုးေၾကာင္းလက္မွတ္ရရွိထားေသာ MYTCL မွဝန္ထမ္းတို႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အတြင္း လုပ္ငန္းစစ္အဖြဲ႕မ်ားမွ သံုးလတစ္ႀကိမ္ဌာနတြင္းလုပ္ငန္းစစ္ေဆးျခင္းကိုၿပီးစီးေအာင္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ သြားရပါသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈအတြက္စီမံခန္႕ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား


ထိန္းထားႏိုင္မႈႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္လာျခင္းႏွစ္ခုစလံုးအားေအာင္ျမင္မႈရရန္ လိုအပ္မႈသည္ MYTCL ၏ေရြးထုတ္ထားေသာအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာကိစၥရပ္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရအသိအမွတ္ျပဳသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္၏ တည္ရွိဆဲသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို MYTCL မွ ထပ္တလဲလဲတန္ဖိုးခ်င့္တြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႕အျပင္ နိစၥဓူဝေျခေျချမစ္ျမစ္ရွိေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိေလေအာင္ ျဖစ္ရပ္၏ပင္မအေၾကာင္းအရင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိရသည့္အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အားေပ်ာ့ဟာကြက္မ်ားကိုစူးစမ္းစီစစ္၍ လည္းေကာင္း၊ ျပဳျပင္ေပးျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးျခင္းတို႕အတြက္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ကို အထူးထူး အျပားျပားေသာသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ကိုလည္းေဖာ္ ထုတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ ရည္ကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ၍တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
MYTCL မွပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲရမည့္ ပင္မဧရိယာ (၇)ခုကိုစီစစ္သံုးသပ္ထားပါသည္။ ယင္းတို႕မွာ - ေလ၊ ေရ၊ စြမ္းအင္၊ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း၊ ေျမယာ၊ သတၱဝါမ်ိဳးရင္းစိတ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ျခင္းတို႕ျဖစ္ၿပီးမေတာ္တဆမႈအစီရင္ခံတင္ျပရာတြင္ ယင္းအခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ အညြန္းကိန္းေသာ့ခ်က္ (KPI) အားတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေနရာမ်ားတြင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ ဤစြမ္းေဆာင္ရည္အညႊန္းကိန္းေသာ့ခ်က္မ်ားကိုပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္မႈအတြက္ MYTCL တြင္တန္ဖိုးခ်င့္တြက္ရန္အသံုးျပဳပါသည္။ ဧရိယာတစ္ခု ခ်င္းစီကိုပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္၍ ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာအတိုင္းအတာ ျဖင့္စီမံေဆာင္ရြက္ရန္သတ္မွတ္ထားပါသည္။


ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမီတတ္၏အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈညႊန္ျပခ်က္မ်ားကိုအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရာတြင္ အဆင့္ (၃)ဆင့္ရွိပါသည္။

• သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တို႕၏ တည္ရွိေနေသာ အေနအထားအတိုင္း ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းရန္။
• ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္။
• ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာပ်က္သုဥ္းျခင္း၏ထိခိုက္မႈမ်ားေလ်ာ့က်ေစရန္။

 

ဖြဲ႔စည္းေနထိုင္သူမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

ဖြဲ႔စည္းေနထိုင္မႈမ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ၎တို႔၏ဘ၀အဆင့္အတန္းပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္ေရးႏွင့္ ဘ၀သက္တမ္းအတြင္း ပိုမို တိုးတက္ေရးအတြက္ ထိ္န္းခ်ဳပ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါ၀င္လာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ လုပ္ငန္းတရပ္ျဖစ္သည္။

သတၱဳတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရရွည္ခိုင္ျမဲေသာဖြဲ႔စည္းေနထိုင္သူမ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆက္စပ္ပံု

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးသည္ ဓါတ္သတၱဳတူးေဖၚေရး ကုပၼဏီမ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးၾကီးေသာ က႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ မ်ားစြာေသာ စြန္႔စားရမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရး ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ္လည္းအမ်ားအားျဖင့္လူမႈေရးနွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာအေပ်ာ့စားကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ ၾကီးမားေသာ စြန္႔စားရမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ လာလွ်က္ရွိသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာတာ၀န္ခံယူရမႈတြင္ လူမႈေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားကထိခိုက္နစ္နာေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အေရးယူျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ သာမက သက္ဆိုင္သည္႔ အိမ္ရွင္တိုင္းျပည္ႏွင္ ႔အိမ္နီးနားခ်င္း တိုင္းျပည္မ်ား တြင္ပါ ေရရည္တည္တံခိုင္ျမဲေသာ ဖြဲ႔စည္းေနထိုင္မႈ၏တိုးတက္ေရး ကိုေဆာင္ ရြက္ထိမ္းသိ္မ္းေပးျခင္းျဖင့္ လူမႈေရးဆိုင္ ရာေဆာင္ ရြက္ပိုင္ခြင္႔လိုင္ စင္ တစ္ခုကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ေမွ်ာ္လင့္ၾကၿပီျဖစ္ပါ သည္။ ဖြဲ႔စည္းေနထိုင္မႈမ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ဖြဲ႔စည္းနထိုင္သူမ်ား၏ အင္အားသက္ေရာက္မႈတိုးျမင္႔လာေစျပီး ၎တို႔၏ လူေနမႈ ဘ၀အဆင့္အတန္းျမင္းမားလာ သည့္အျပင္ဘ၀ႏွင့္ရည္ရွည္သက္ဆိုင္ေသာဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါ၀င္လာခြင့္ရရွိ ေစေရး ပင္ျဖစ္ သည္။
တည္တံခိုင္ျမဲေသာ ဖြဲ႔စည္းေနထိုင္မႈဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္သည္ ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေရရွည္အင္အား သက္၀င္ျမင္႔မားလာေစေရး အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဓါတ္သတၱဳ တူး ေဖၚ ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းေနထိုင္မႈမ်ား ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၏မၾကာခဏ အကိ်ဳးသက္ ေရာက္မႈ မ်ားတြင္ ေဒသခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အား အလုပ္ခန္႔ထား ျခင္း၊ ပညာေရးတိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း ကၽြမ္ းက်င္ မႈအတြက္ ေလ့က်င့္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ ပါ သည္။ ေရရည္ တည္တံခိုင္ျမဲေသာ ဖြဲ႔စည္း ေနထိုင္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအခန္းတခု၏အေရးပါေသာအခ်က္ မွာ ဓါတ္သတၱဳ တူးေဖၚေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမွ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးရုပ္သိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ကုမၸဏီ၏ ထပ္မံထည့္ သြင္း မႈအင္အား မပါ၀င္ေသာ ဆက္လက ္ရွင္ သန္ႏိုင္ေရး ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရရည္ တည္တံခိုင္ျမဲေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳး အစီအစဥ္သည္ ျပန္လည္အစားထိုးႏိုင္ ျခင္းမရွိ ေသာ သယံဇာတ မ်ားကိုတဘက္မွ သံုးစြဲရင္း အျခားတဖက္မွ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအတြက္ ရည္ရွည္ အက်ိဳးခံ စားရ မည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရး အတြက္ အရင္းအႏီွး တခု ျဖစ္လာ ေစသည္။
 

ဓါတ္သတၱဳ တူးေဖၚထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ

စီးပြားေရး ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအခြင့္အလမ္းနည္းေသာ (သို႔) အနည္းငယ္သာအလားအလာရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဓါတ္သတၱဳ တူးေဖၚထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑အေနျဖင့္ အဓိက တာ၀န္ရွိသည့္အပိုင္း မွ တာ၀န္ ယူ၍ လူေနမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။
ဓါတ္သတၱဳ တူးေဖၚထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ဓါတ္သတၱဳ တူးေဖၚေရးႏွင္႔ မသက္ဆိုင္ေသာ အျခားေရရွည္တည္တ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ၀င္ေငြရရွိေရးကိုလည္းဓါတ္သတၱဳ တူးေဖၚထုတ္လုပ္ရာေဒသ ၀န္းက်င္၌ ေပၚေပါက္လာေစရန္ အေထာက္အကူတစ္ခုအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္မွာ အထူးမွန္ကန္ေသာ အခ်က္တခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုၾကာင့္ သယံဇာတမ်ား ကုန္ခန္းသြား၍ၸ ဓါတ္သတၱဳတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ေရးလုပ္ငန္း ျပီးစီးရုပ္သိမ္းသြားသည့္ကာလ ေနာက္ပိုင္း၌ အဆုိပါေဒသတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ရွင္သန္က်န္ရစ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေရာက္ရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ အေရးၾကီးသည့္ကိစၥမွာ သက္ဆိုင္သည့္ ေဒသရွိ လူေနမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ပမွ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား ပူူးေပါင္းပါ၀င္လာေစေရးအတြက္ ဆက္စပ္မႈမ်ား ရွင္သန္လာေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ဓါတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ သက္တမ္းတစ္ခုအတြင္း ဓါတ္သတၱဳမ်ားမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ အေကာက္ခြန္မ်ား ခြဲေ၀ခံစားေရးတြင္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ဤကဲ့သို ့ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ဓါတ္သတၱဳသယံဇာတမ်ား၏ ပိုင္ရွင္ဟု သတ္မွတ္ယူဆေလ့ရွိျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဓါတ္သတၱဳသယံဇာတရွိေသာ ေဒသဆိုင္ရာတို႔ အၾကား ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ဦးစားေပးမႈတြင္ ကြဲဲျပားသြားေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ ေရရည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ၄င္းလုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုခု ခံယူသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ ့လုပ္ကိုင္ရာ ေဒသအတြက္ အက်ိဳးရွိေစေရး၊ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးႏိုင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ျပဳျပင္ေပး၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုအစိုးရမွ ရရွိမည့္ ဓါတ္သတၱဳအခြန္ႏွင့္ အျခားအခြန္ေငြမ်ားထက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးလိုအပ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒသအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား ဘ၀ရွင္သန္ေရးအတြက္ ၄င္းတို ့ ေျမမွ ဆံုးရံႈးမႈအတြက္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ အလုုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဘးဥပါဒ္အႏၲရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ဖယ္ရွားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။
ဆက္လက္၍ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဘ၀ရွင္သန္ တိုးတက္ေရးအတြက္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ တျခားက်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ငန္းအခြင့္အေရးမ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရး အတြက္လည္း တာ၀န္ရွိသူအျဖစ္ အေထာက္အကူျပဳေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အတိုးႏႈန္းနိမ့္ေသာ ေခ်းေငြမ်ား ႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရး လိုအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္ ကာလအတြင္း ကန္ထရိုက္တာမ်ားေပး၍ ၀ယ္ျခင္းတို ့ျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ မ်ားအား လုပ္ငန္းမ်ားကို ရရွိေစသင့္ပါသည္။ ဤကိစၥမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲပါသျဖင့္ အျခားဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေသာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေအာင္ ေသခ်ာစြာ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဗဟိုအစိုးရသို ့ ဓါတ္သတၱဳသယံဇာတမ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္၀င္ေငြမ်ားကို ၄င္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ား၌ ျပန္လည္ ရင္းႏွီးရန္ အားေပးလွံဳ႔ေဆာ္သင ေပသည္။ အလားတူပင္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားလည္း ယင္းေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေပၚလာေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွာလည္း အေရးၾကီးေသာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ တႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေဒသႏၱရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအတြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ၄င္းတို ့ဘာသာ ခ်မွတ္ထားျပီး ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
ျမန္မာယန္စီေၾကးနီလီမိတက္၏ ေရရွည္တည္တံ့ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ ဖြဲ႔စည္းေနထိုင္သူမ်ား၏ တိုးတက္ေရး အဖြဲ႔အေနျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ပက္သက္သည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ ထည့္၀င္မႈမ်ားကို အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ၌ အေျခခံ၍ စနစ္တက်နွင့္ ဓမၼဒိဌာန္က်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းတြက္ခ်က္ ေဖာ္ထုတ္သြားရန္ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 

There is no translation available.

Internationally Recognised Certifications

International certifications have been awarded to MYTCL and sustained in adherence to SGS - Société Générale de Surveillance guidelines and stringent management of conformity.


• ISO 45001 Certificate relating to Occupational Health & Safety Management
• ISO 14001 Certificate for Environmental Management
• ISO 9001 Certificate relating to Quality Management


In 2019-2020 MYTCL has continued to maintain cathode quality in accordance with LME Grade A specifications, as well as sustaining a best practices international performance standard throughout operations while achieving continual improvements in value, environment, health and safety standards. The standards are published by ISO - the International Organisation for Standardization.

In December 2017, MYTCL successfully upgraded the ISO 9001 and 14001 Standards as is required for ongoing certification, to the new 2015 versions as published by the ISO organisation. In June of 2019, the ISO 45001:2018 was achieved, marking MYTCL as the first company in Myanmar, as well as the first China State Owned organisation to be awarded this certificate.

45001 2018 copper company myanmar

ISO 45001 Standard

ISO 45001:2018 is the newest standard to the ISO family, and the first time ISO has introduced a OHS standard. It exists to help all kinds of organisations put in place demonstrably sound occupational health and safety performance. It is widely seen as the world’s most recognised occupational health and safety management systems standard.
MYTCL’s focus is to use this system to promote a safe and healthy working environment by providing a framework that helps MYTCL to:
- consistently identify and control health and safety risks
- reduce the potential for accidents
- aid legislative compliance, and
- improve overall performance.
 
14001 2015 copper mining myanmar burma2
ISO 14001 Standard

The ISO 14000 family includes most notably the ISO 14001 standard, which represents the core set of standards used by organisations for designing and implementing an effective environmental management
system. ISO 14001 is voluntary, with its main aim to assist MYTCL in continually improving our environmental performance, while complying with any applicable legislation.

ISO 14001 is used by MYTCL to improve resource efficiency, reduce waste and drive down costs. Using ISO 14001 also provides assurance to MYTCL management and employees, as well as external stakeholders, that environmental impact is being measured and improved.
9001 2015 burma mining company2
ISO 9001 Standard

The ISO 9000 family of standards is related to quality management systems and is possibly the most complex of all the ISO Standards.

Focused on the business component of the organisation, ISO 9001 encourages MYTCL to develop KPI with objectives and targets that are monitored and measured on a continual basis with the intent of managing the quality of every aspect of the company's operations. Based on 7 principles and a suite of interrelated process founded on risk management, the 9001 guidelines have a primary focus on Leadership as the essential key to achieving Customer Satisfaction.

MYTCL was upgraded to a High-Level of ISO Management in December of 2018, having demonstrated a superior level of committment to the IMS through the coordination of Leadership from Top Management.

There is no translation available.

INVESTING IN HUMAN CAPITAL
The question as to who should be responsible for an employee's professional development is an easy one to answer; it is the Employer.
 
Long-term individual development is still the responsibility of the potential employee. But we at MYTCL believe that once the individual has been hired, professional development becomes the responsibility of our organisation. Although the employee was hired with a certain set of knowledge, skills and abilities, if the roles and responsibilities of the position change, and they will, MYTCL maintains a 'corporate social responsibility' to invest in our human capital. Employees are investing in MYTCL by working longer hours, by handling evolving tasks and assuming increased responsibilities. So we practice building on Human Capital as an investment for both our company, as well as for the future of our employees.
MYTCL understands the true value of professional development, culture, innovation and creativity, and also recognises the value of continuously educating our employee base. Our organisation acknowledges that by providing individual development that we will be better positioned to adapt to the rapidly changing demands of today's work environment. Incorporating professional development within the overall corporate strategy is the challenge we offer all of our employees.
Policies for the People - HR Goals for 2017-2018
 
1. Talent, Skills, and Capability needs become Global.
In 2017 - 2018 key skills will be scarce. Engineering, both electrical and mechanical, human resources and environmental sciences, human social sciences, and many technical skills are in short supply, or non-existent altogether. And unlike prior years, this problem is no longer one of "hiring top people" or "growing from within the company." Now we need to source and locate operations around the world to find the skills we need. And build talent networks which attract people around the world.
 
2. Integrated Capability Development Replaces Training.
The Training Department will begin to trend in a more educated direction as we find high-level skills short and we will begin to build a supply chain for talent. This means partnering with universities, establishing apprentice programs, creating developmental assignments, and focusing on continuous learning. MYTCL plans to place emphasis on continuous learning in 2017 with the intent of attracting the best and building internally for the future. Many of our employees are misplaced. They came into the organisation in whichever manner they could. Sometimes just getting your 'foot in the door' requires being a security guard. To us, this is a talent pool that we must begin to relocate and build together for tomorrow.
 
3. Redesign of Performance Management Accelerates.
The old-fashioned performance review is slowly going out the window. In 2017-2018 MYTCL will aggressively enforce the redesign of our appraisal and evaluation programs to focus on coaching, development, continuous goal alignment, and recognition. Heads of Departments are now learning this new approach and focusing on engaging their people and helping them perform at extraordinary levels.
 
4. Redefine Engagement: Focus on Passion and the All-inclusive Work Environment.
Engagement and retention will become a top priority. Our work environment, management practices, benefits and recognition programs, career development, and corporate mission all contribute to engagement. As we move forward to seek to attract and grow long-term employees, we will re-imagine employee engagement in a new, integrated way. And rather than survey annually during the review process, we will develop new tools that will allow us to monitor engagement continuously.
 
5. Take Talent Mobility and Career Development Seriously.
As an employer, we need to provide internal talent mobility and career growth in our own organisation. 2017 is the time to build a facilitated talent mobility strategy which includes open access to internal positions, employee assessment tools, interview guides, and leadership values that focus on internal development. It means that we must take into account the fact that we are a growing company with a sister company about to scout for talent, right next door.
Also the country of Myanmar is beginning to see its own development and growth, and certainly we will not be the only large mine within the country within a few short years. Are our managers paid to "consume talent" or "produce talent?" At MYTCL we know that the best source of skills is within our own organisation – if we cannot make internal mobility easy, good people will go elsewhere.
 
6. Redesign and Reskill the HR Function.
HR itself is changing dramatically and we need to continuously skill our own teams to maintain our relevance and value. HR research shows statistically that high-performing companies invest in HR skills development, external intelligence, and specialisation. In 2017 - 2018 if we aren't reinvesting in HR, we'll likely fall behind. HR isn't all about paperwork and filing systems... it's about training the people as well as the trainers. It's about opening the doors for development.
 
7. Innovation Comes to HR.
HR itself, as a business function, is undergoing radical change. Today's HR organisation is no longer judged by its administrative efficiency – it is judged by its ability to acquire, develop, retain, and help manage talent. And more and more HR is being asked to become 'Data-Driven', and to understand how to best manage people based on real data, not just judgement or good ideas. As a result of these changes, in 2017-2018 MYTCL will focus on innovation, new ideas, and leveraging technology to drive value in HR. This demands an integrated team, a focus on skills and capabilities within HR, and strong HR leadership.
 
8. Diversity in Employment.
MYTCL aims to attract a diverse workforce which reflects the communities in which we operate. We remain committed to respecting the various differences which exist among our people, while also recognising the benefits which come from a diverse workforce. MYTCL's policy on fairness, respect and diversity of employment guides our people on the importance of maintaining a work environment that is inclusive and offers opportunities to all people based on merit.
 
9. Casual Labourers to Contract Employee Evolution
In 2017 there will be yet again another escalation in the employment considerations for MYTCL and Casual Labourers. The Managing Director took a close look at the entire workforce and concluded that although there are more than enough employees currently hired into Contract positions in MYTCL, that sustainable education and labour assistance should be provided to our neighbouring villages. This decision prompted the hiring of candidates who were currently Casual Labourers into newly created contract positions, and will take course over the 2017-2018 year. This addition to the workforce will strengthen the future generations for MYTCL, encourage cooperation and support of the villages, and show that the MYTCL priority to take this action was in accordance to our corporate social responsibility programs.
10. Bottom Line: Engagement, Leadership and Development
At MYTCL we maintain a commitment to our employees to ensure a safe and rewarding workplace and one which also encourages their personal development. This commitment has been reinforced with enhanced operational development management, and with our improvement process to drive our culture for our people. Our leaders are given feedback on their leadership impact and how the culture is improving. This is an important aspect in how we develop our leadership and has been built into other staff development initiatives.
2017 - 2018 looks to be an exciting and critically important year for Human Resources. The economy will grow, employees will be in charge of their own career potentials, and HR's role in business success will be more important than ever. The growth that has begun will not cease through the coming years, but step by step, and milestone by milestone MYTCL will encourage, reward and share the benefits of success with our employees.
 
OUR HR GOALS FOR 2015 (New TOC Title)
1. Talent, Skills, and Capability needs become Global.
In 2015 key skills will be scarce. Engineering, both electrical and mechanical, human resources and environmental sciences, human social sciences, and many technical skills are in short supply, or non-existent altogether. And unlike prior years, this problem is no longer one of “hiring top people” or “growing from within the company.” Now we need to source and locate operations around the world to find the skills we need. And build talent networks which attract people around the world.
2. Integrated Capability Development Replaces Training.
The Training Department will begin to trend in a more educated direction as we find high-level skills short and we will begin to build a supply chain for talent. This means partnering with universities, establishing apprentice programs, creating developmental assignments, and focusing on continuous learning. MYTCL plans to place emphasis on continuous learning in 2015 with the intent of attracting the best and building internally for the future. Many of our employees are misplaced. They came into the organisation in whichever manner they could. Sometimes just getting your ‘foot in the door’ requires being a security guard. To us, this is a talent pool that we must begin to relocate and build together for tomorrow.
3. Redesign of Performance Management Accelerates.
The old-fashioned performance review is slowly going out the window. In 2015 MYTCL will aggressively enforce the redesign of our appraisal and evaluation programs to focus on coaching, development, continuous goal alignment, and recognition. Heads of Departments are now learning this new approach and focusing on engaging their people and helping them perform at extraordinary levels.
4. Redefine Engagement: Focus on Passion and the All-inclusive Work Environment.
Engagement and retention will become a top priority. Our work environment, management practices, benefits and recognition programs, career development, and corporate mission all contribute to engagement. As we move forward to seek to attract and grow long-term employees, we will re-imagine employee engagement in a new, integrated way. And rather than survey annually during the review process, we will develop new tools that will allow us to monitor engagement continuously.
5. Take Talent Mobility and Career Development Seriously.
As an employer, we need to provide internal talent mobility and career growth in our own organisation. 2015 is the time to build a facilitated talent mobility strategy which includes open access to internal positions, employee assessment tools, interview guides, and leadership values that focus on internal development. It means that we must take into account the fact that we are a growing company with a sister company about to scout for talent, right next door.
Also the country of Myanmar is beginning to see its own development and growth, and certainly we will not be the only large mine within the country within a few short years. Are our managers paid to “consume talent” or “produce talent?” At MYTCL we know that the best source of skills is within our own organisation – if we cannot make internal mobility easy, good people will go elsewhere.
6. Redesign and Reskill the HR Function.
HR itself is changing dramatically and we need to continuously skill our own teams to maintain our relevance and value. HR research shows statistically that high-performing companies invest in HR skills development, external intelligence, and specialisation. In 2015 if we aren’t reinvesting in HR, we’ll likely fall behind. HR isn’t all about paperwork and filing systems… it’s about training the people as well as the trainers. It’s about opening the doors for development.
7. Innovation Comes to HR.
HR itself, as a business function, is undergoing radical change. Today’s HR organisation is no longer judged by its administrative efficiency – it is judged by its ability to acquire, develop, retain, and help manage talent. And more and more HR is being asked to become ‘Data-Driven’, and to understand how to best manage people based on real data, not just judgement or good ideas.
As a result of these changes, in 2015 MYTCL will focus on innovation, new ideas, and leveraging technology to drive value in HR. This demands an integrated team, a focus on skills and capabilities within HR, and strong HR leadership.
8. Diversity in Employment.
MYTCL aims to attract a diverse workforce which reflects the communities in which we operate. We remain committed to respecting the various differences which exist among our people, while also recognising the benefits which come from a diverse workforce. MYTCL’s policy on fairness, respect and diversity of employment guides our people on the importance of maintaining a work environment that is inclusive and offers opportunities to all people based on merit.
 
 
During the 2014 year, MYTCL’s female participation rate was a total of 10.9% of the total workforce compared to 11.4% in 2013. We recognise that while this is a low proportion, it is consistent with the industry history of this legacy mine. Intentions to increase this strength have allowed female workers the rights to apply for many jobs not previously available to educated women. In 2015 there will be a strong development in the environmental areas that may have a positive impact on the female population of the workforce.
9. Casual Labourers to Contract Employee Evolution
In 2015 there will be yet again another escalation in the employment considerations for MYTCL and Casual Labourers. The General Manager took a close look at the entire workforce and concluded that although there are more than enough employees currently hired into Contract positions in MYTCL, that sustainable education and labour assistance should be provided to our neighbouring villages. This decision prompted the hiring of candidates who were currently Casual Labourers into newly created contract positions, and will take course over the 2015 year. This addition to the workforce will strengthen the future generations for MYTCL, encourage cooperation and support of the villages, and show that the MYTCL priority to take this action was in accordance to our corporate social responsibility programs.
 
 
10. Bottom Line: Engagement, Leadership and Development
At MYTCL we maintain a commitment to our employees to ensure a safe and rewarding workplace and one which also encourages their personal development. This commitment has been reinforced with enhanced operational development management, and with our improvement process to drive our culture for our people. Our leaders are given feedback on their leadership impact and how the culture is improving. This is an important aspect in how we develop our leadership and has been built into other staff development initiatives.
2015 looks to be an exciting and critically important year for Human Resources. The economy will grow, employees will be in charge of their own career potentials, and HR’s role in business success will be more important than ever. The growth that has begun will not cease through the coming years, but step by step, and milestone by milestone MYTCL will encourage, reward and share the benefits of success with our employees.

MYTCLသည္ ေကာင္းမြန္ေသာေပါင္းစပ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေရရွည္တည္တံ့ေစေသာ္လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစသည့္ အေျခခံ အခ်က္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံထား သည္။ ေပါင္းစပ္ စီမံအုပ္ ခ်ဳပ္မႈ ဆိုသည္မွာ ကုမၸဏီကိုစီမံခန္႔ခြဲညႊန္ၾကားအုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ MYTCL မွရရွိျပီးေသာ အထိမ္းအမွတ္မ်ား (ဆု၊ တံဆိပ္၊ လက္မွတ္မ်ား) ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအျပင္ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္မည့္လမ္းစဥ္မ်ားကို တည့္မတ္ေစရန္ႏွင့္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ဆက္လက္တည္တံ့ေနေစရန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ား၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ MYTCL မွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈအဖြဲ႕သည္ ကုမၸဏီ၏ၾကီးပြားတိုးတက္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ တာဝန္ယူမႈအျပင္ မိမိတို႔ကုမၸဏီအေပၚ က်ေရာက္လာ ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ခြဲျခားစီစစ္၍ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ကို တာဝန္ယူရမည့္စနစ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
MYTCL ၏ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈအဖြဲ႕သည္ ဤေပါင္းစပ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းခြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ေဆာင္ျပီး၊ MYTCL ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေပါင္းစပ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
 

VIP with BOD

VIPs visit to MYTCL Sabetaung and Kyisintaung in 2013: Board of Directors are 3rd and 4th from left; Mr Zhang Dong Song and Mr Geng Yi; and 3rd from right is Mr Zhang Xiang. President of Wanbao Mining is 5th from left, Mr Chen Defang.

လုပ္ငန္းခြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာဥပေဒ

MYTCL ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈအဖြဲ႕သည္ ဝန္ထမ္းအားလံုးအတြက္ ေရရွည္တာဝန္ယူမႈ ရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒအတိုင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒဆိုင္ရာ ပဋိပကၡ အျငင္းပြားမႈ ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းတိုင္း ရိုးသားစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ လုပ္ငန္းခြင္ စီမံခန္ခံခြဲမႈႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို အသံုးျပဳရန္ ေထာက္ခံအားေပးသည္။
MYTCL ၏ လုပ္ငန္းခြင္စီမံခန္ခံခြဲမႈႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္ အသီးသီးတို႔မွ ကုမၸဏီအေပၚ ထားရွိသည့္ ယံုၾကည္အားထားမႈကို ပိုမိုေလးနက္ခုိင္မာေစသည္။ MYTCL ၏ ဝန္ထမ္းတိုင္းသည္ ကုမၸဏီ၏အလုပ္သမားမ်ား၊ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမွ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းသံုးစြဲသူမ်ား၊ ကုမၸဏီ လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းေပးသူ မ်ားႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ ရွိေဒသခံျပည္သူလူထုအေပၚ ထားရွိေသာ မူဝါဒမ်ားကို အထူးေလးစား လိုက္နာၾကရမည္။
ထပ္မံ၍ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈအဖြဲ႕သည္ လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးမူဝါဒ၊ အလုပ္ခန္႔ထားမႈအပိုင္းတြင္ သင့္တင့္မွ်တစြာ ကၽြမ္းက်င္မႈအလိုက္ ခန္႔ထားျခင္း မူဝါဒ၊ ေငြလံုးေငြရင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းမူဝါဒ၊ ကုမၸဏီ၏ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝမႈဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ ဝန္ထမ္း ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းထိခိုက္နစ္နာ ဆံုးရႈံးမႈေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္မူဝါဒ အစရွိသည္တို႔ကိုလည္း သီးျခားမူဝါဒမ်ားအျဖစ္ လက္ခံက်င့္သံုးလွ်က္ရွိသည္။
 

အက်ဳိးရလဒ္မ်ား

ကုမၸဏီ၏တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာယန္စီ အေပၚ တန္ဖိုးထားမႈအား တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစပါသည္။ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးအတြက္ ႏိုင္ငံၾကီးသားပီသစြာျဖင့္ တာဝန္သိ၍ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ျပီး၊ ျမန္မာယန္စီ၏ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္တြင္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ တိက်ခိုင္မာေသာ စနစ္၊ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ထိန္းခ်ဳပ္ညႊန္ၾကားမႈစနစ္မ်ား ထားရွိသည္။
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းအျပင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္၏ လုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာ ေနရာတိုင္းတြင္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနပါသည္။
ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္သည္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ တြင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ရန္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒအရပ္ရပ္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ထားရွိပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေနျဖင့္ ကုမၸဏီအတြင္း ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စစ္ေဆးေကာ္မတီသည္ (၃) လလွ်င္တစ္ၾကိမ္ စစ္ေဆးျပီး၊ ျပည္ပ SGS Audits မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၂) ၾကိမ္စစ္ေဆးပါသည္။ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္၏ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈမူဝါဒ သည္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ တိတိက်က်လိုက္နာမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားပါသည့္ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်မွတ္ထားသည္။
ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ထားရွိပါသည္။
ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး စစ္ေဆးမႈေကာ္မတီသည္ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈအဖြဲ႕၏ ကုမၸဏီအဖြဲ႕ အစည္းအတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ႏွင့္ အတြင္းအျပင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး စစ္ေဆးမႈ အဖြဲ႕မ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈအဖြဲ႕သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊ အလုပ္ခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွ သံုးသပ္စစ္ေဆးျပီးေနာက္ ကုမၸဏီ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္သို႔ တင္ျပရပါသည္။ ထိုမွတဖန္ ကုမၸဏီ၏ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊ အလုပ္ခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ဥပေဒအရတာဝန္ရွိမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈ၊ အလံုးစံုေလးစားလိုက္နာျပီးစီးမႈ စသည္တိုကို အၾကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္ မွတဆင့္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈ အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံ ရပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈအဖြဲ႕မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားျပီး၊ ၎သည္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးအပါအဝင္ အၾကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ထိပ္တန္းဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္အလုပ္ျဖစ္သည္။
 

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒ ၁၉၉၄ ႏွင့္ ျမန္မာ့သတၱဳ တြင္း နည္းဥပေဒ ၁၉၉၆တို႔ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနသည္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ သတၱဳတြင္းမ်ား စစ္ေဆးေရး၊ သယံဇာတဓာတ္သတၱဳမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သတၱဳတြင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ သတၱဳတြင္းရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးတို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ညႊန္ၾကးေရးမႉးခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာ့ သတၱဳတြင္း ဥပေဒေအာက္ရွိ စစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ခြင္ျပဳမိန္ ႔ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စီစစ္ျခင္းႏွင့္ ခြင္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို အထက္ပါ ဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသူလည္းျဖစ္သည္။ သတၱဳတြင္း ဦးစီးဌာနသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပိုမိုဖိတ္ေခၚရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးပိုင္ သတၱဳတြင္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ ရမည္။ ပုဂၢလိကပိုင္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားက႑ ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရမည္။

၎ဦးစီးဌာနသည္ ဝန္ၾကီးဌာန www.mining.gov.mm  မွခ်မွတ္သည့္ သတၱဳတြင္းမူဝါဒအရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ စီမံကိန္းအစီစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းတို႔ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရသည္။

 

 

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.