ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ

ဗ်ဴဟာေျမာက္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

mytcl environmental system

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ကိုထိန္းသိမ္းရန္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္းေျပာင္းလဲမႈ၏ အေၾကာင္းအရင္းကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ယိုယြင္းပ်က္စီးလာျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္

စံပယ္ေတာင္၊ေၾကးစင္ေတာင္စီမံကိန္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္မွစ၍ လူမႈေရးဆိုင္ရာတာဝန္ယူမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တန္ဖိုး တို႔ကို ဆက္လက္၍ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္မွ်တစြာ ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ MYTCL သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္တိုက္ရိုက္ (သို႔မဟုတ္) သြယ္ဝိုက္၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးပို၍ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ကုမၸဏီႏွင့္ဆက္ဆံေရးအျပန္အလွန္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစျခင္းသည္ အနာဂတ္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အဓိကျဖစ္သည္။

MYTCL ၏ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္


သဘာပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတင္ျပထားမႈႏွင့္အတူ S&K စီမံကိန္း၏ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၍လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕ျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈ စနစ္ (EMS) ကိုလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈတြင္ေပါင္းစည္းထားပါသည္။ ဤလိုက္နာေဆာင္ရြက္ ျခင္းကို MYTCL ၏ SGSအသိအမွတ္ျပဳမႈတို႕ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ EMS သည္ MYTCL မွ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအစီအမံကိုဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ ပတ္ဝန္း က်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားရန္ျဖစ္ပါသည္။

S&K စီမံကိန္းတြင္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအဓိကထုတ္ျပန္ခ်က္ (၄) ခ်က္ကိုအမ်ိဳးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ ပါသည္။


၁။ အက္စစ္ျဖစ္ထြန္းေသာေက်ာက္ႏွင့္ သတၱဳေက်ာက္ေရေျမာင္း (ဟင္းလင္းပြင့္သတၱဳတြင္းနံရံႏွင့္ စြန္႕ပစ္ေျမစာပံုမ်ားမွထုတ္လႊတ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိ)
၂။ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာပစၥည္းမ်ား (Hydrocarbon ပစၥည္းမ်ား၊ ကန္႕ငရဲမီးႏွင့္ သတၱဳထုတ္စက္ရံုမွ စြန္႔ပစ္ဓာတ္ေဆးမ်ား)
၃။ ေျမအေနအထားအေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္း (တိုးခ်ဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမအေနအထား အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ျခင္း)
၄။ နည္းစဥ္တြင္ျပန္သံုးမရေသာစြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား (အမႈိက္၊ စကၠဴႏွင့္ ပလပ္စတစ္မ်ား၊ ရာဘာပစၥည္း ႏွင့္ ဘက္ထရီအိုးအေဟာင္းမ်ား)

ISO စံခ်ိန္စံညႊန္း ISO 14001:2015 ႏွင့္အညီလိုက္နာျပည့္မီမႈရွိေစရန္အလို႕ဌာ EMS စနစ္တစ္ခုလံုးကို ေအာက္ပါလမ္းစဥ္မ်ားအတိုင္းနည္းလမ္းတက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
• အထက္ေဖာ္ျပပါႏွင့္ထိုထက္ပိုသည့္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈအစီအမံမ်ား (EMP) ကိုတည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအစီအမံမ်ားသည္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားကိုထိေရာက္စြာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားပါမည္။
• အစီရင္ခံတင္ျပလာေသာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ရလဒ္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ပါကျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အတိုင္းအတာမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြား ပါသည္။
• EMP မ်ားအေပၚအေျခခံ၍အေသးစိတ္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိန္းခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားျပီးျဖစ္သည္။
• ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအေရးေပၚတုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ၿပီး လုပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဌာနအားလံုးကိုအေျခခံသင္တန္းေပး၍ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ေပးသြားျပီး ျဖစ္သည္။
• MYTCL ၏စီမံကိန္းအသစ္မ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရ ပါသည္။
• နည္းပညာလႊဲေျပာင္းေပးရသည့္အစီအမံတစ္ရပ္ကိုထုတ္ေဖာ္ၿပီးသတၱဳတြင္းေဒသအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပတို႕ တြင္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအသိပညာေပးသင္တန္းကိုေဆာင္ရြက္ထားဆဲျဖစ္ပါသည္။
• မည္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ိဳးမဆိုဝန္ထမ္းအားလံုးသည္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ထိထိေရာက္ ေရာက္ တုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္သင္တန္းေပးရပါသည္။
• ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကိုအရည္အေသြးျမွင့္ထားပါသည္။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ေသခ်ာစြာသိမ္းဆည္းထားၿပီး၊ ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္း၍ အလြယ္တကူ ရယူႏိုင္ေအာင္လည္းထားသို ထားပါသည္။ အဆက္ျမတ္တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေနေစရန္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ စီစစ္ျခင္း ႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီကိုက္ညီေအာင္ျပဳစုထားပါသည္။

ေလးစားလိုက္နာျခင္းႏွင့္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမွအတည္ျပဳျခင္း


ကမာၻအဆင့္အတန္းမီသတၱဳတြင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာထိန္းထားႏိုင္ရာေလေအာင္ S&K စီမံကိန္း သည္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစနစ္၏ ထိေရာက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္မွတ္သားထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဩစေတးလ်ႏိုင္ငံ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံႏွင့္ ယိုးဒယားႏိုင္ငံတို႕မွ SGS လုပ္ ငန္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းတြင္ ႏွစ္လည္ႏွင့္ ႏွစ္ဆံုးတိုင္း ISO 9001, OHSAS 18001 ႏွင့္ ISO 14001 အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားအတြက္MYTCL ၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဇူလိုင္လတြင္ SGS အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (၃) ေစာင္ကို ၂၀၁၈-၂ဝ၁၉ အထိျပန္လည္သက္တမ္းတိုးျမွင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ SGS မွသင္တန္းဆရာမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ငန္း စစ္သင္တန္းၿပီးဆံုးေၾကာင္းလက္မွတ္ရရွိထားေသာ MYTCL မွဝန္ထမ္းတို႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အတြင္း လုပ္ငန္းစစ္အဖြဲ႕မ်ားမွ သံုးလတစ္ႀကိမ္ဌာနတြင္းလုပ္ငန္းစစ္ေဆးျခင္းကိုၿပီးစီးေအာင္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ သြားရပါသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈအတြက္စီမံခန္႕ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား


ထိန္းထားႏိုင္မႈႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္လာျခင္းႏွစ္ခုစလံုးအားေအာင္ျမင္မႈရရန္ လိုအပ္မႈသည္ MYTCL ၏ေရြးထုတ္ထားေသာအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာကိစၥရပ္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရအသိအမွတ္ျပဳသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္၏ တည္ရွိဆဲသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို MYTCL မွ ထပ္တလဲလဲတန္ဖိုးခ်င့္တြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႕အျပင္ နိစၥဓူဝေျခေျချမစ္ျမစ္ရွိေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိေလေအာင္ ျဖစ္ရပ္၏ပင္မအေၾကာင္းအရင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိရသည့္အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အားေပ်ာ့ဟာကြက္မ်ားကိုစူးစမ္းစီစစ္၍ လည္းေကာင္း၊ ျပဳျပင္ေပးျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးျခင္းတို႕အတြက္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ကို အထူးထူး အျပားျပားေသာသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ကိုလည္းေဖာ္ ထုတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ ရည္ကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ၍တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
MYTCL မွပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲရမည့္ ပင္မဧရိယာ (၇)ခုကိုစီစစ္သံုးသပ္ထားပါသည္။ ယင္းတို႕မွာ - ေလ၊ ေရ၊ စြမ္းအင္၊ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း၊ ေျမယာ၊ သတၱဝါမ်ိဳးရင္းစိတ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ျခင္းတို႕ျဖစ္ၿပီးမေတာ္တဆမႈအစီရင္ခံတင္ျပရာတြင္ ယင္းအခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ အညြန္းကိန္းေသာ့ခ်က္ (KPI) အားတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေနရာမ်ားတြင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ ဤစြမ္းေဆာင္ရည္အညႊန္းကိန္းေသာ့ခ်က္မ်ားကိုပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္မႈအတြက္ MYTCL တြင္တန္ဖိုးခ်င့္တြက္ရန္အသံုးျပဳပါသည္။ ဧရိယာတစ္ခု ခ်င္းစီကိုပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္၍ ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာအတိုင္းအတာ ျဖင့္စီမံေဆာင္ရြက္ရန္သတ္မွတ္ထားပါသည္။


ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမီတတ္၏အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈညႊန္ျပခ်က္မ်ားကိုအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရာတြင္ အဆင့္ (၃)ဆင့္ရွိပါသည္။

• သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တို႕၏ တည္ရွိေနေသာ အေနအထားအတိုင္း ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းရန္။
• ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္။
• ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာပ်က္သုဥ္းျခင္း၏ထိခိုက္မႈမ်ားေလ်ာ့က်ေစရန္။

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.