အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရယ္စီမံခန္ ့ခြဲမႈ

MYTCLသည္ ေကာင္းမြန္ေသာေပါင္းစပ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေရရွည္တည္တံ့ေစေသာ္လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစသည့္ အေျခခံ အခ်က္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံထား သည္။ ေပါင္းစပ္ စီမံအုပ္ ခ်ဳပ္မႈ ဆိုသည္မွာ ကုမၸဏီကိုစီမံခန္႔ခြဲညႊန္ၾကားအုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ MYTCL မွရရွိျပီးေသာ အထိမ္းအမွတ္မ်ား (ဆု၊ တံဆိပ္၊ လက္မွတ္မ်ား) ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအျပင္ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္မည့္လမ္းစဥ္မ်ားကို တည့္မတ္ေစရန္ႏွင့္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ဆက္လက္တည္တံ့ေနေစရန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ား၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ MYTCL မွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈအဖြဲ႕သည္ ကုမၸဏီ၏ၾကီးပြားတိုးတက္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ တာဝန္ယူမႈအျပင္ မိမိတို႔ကုမၸဏီအေပၚ က်ေရာက္လာ ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ခြဲျခားစီစစ္၍ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ကို တာဝန္ယူရမည့္စနစ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
MYTCL ၏ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈအဖြဲ႕သည္ ဤေပါင္းစပ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းခြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ေဆာင္ျပီး၊ MYTCL ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေပါင္းစပ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
 

VIP with BOD

VIPs visit to MYTCL Sabetaung and Kyisintaung in 2013: Board of Directors are 3rd and 4th from left; Mr Zhang Dong Song and Mr Geng Yi; and 3rd from right is Mr Zhang Xiang. President of Wanbao Mining is 5th from left, Mr Chen Defang.

လုပ္ငန္းခြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာဥပေဒ

MYTCL ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈအဖြဲ႕သည္ ဝန္ထမ္းအားလံုးအတြက္ ေရရွည္တာဝန္ယူမႈ ရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒအတိုင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒဆိုင္ရာ ပဋိပကၡ အျငင္းပြားမႈ ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းတိုင္း ရိုးသားစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ လုပ္ငန္းခြင္ စီမံခန္ခံခြဲမႈႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို အသံုးျပဳရန္ ေထာက္ခံအားေပးသည္။
MYTCL ၏ လုပ္ငန္းခြင္စီမံခန္ခံခြဲမႈႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္ အသီးသီးတို႔မွ ကုမၸဏီအေပၚ ထားရွိသည့္ ယံုၾကည္အားထားမႈကို ပိုမိုေလးနက္ခုိင္မာေစသည္။ MYTCL ၏ ဝန္ထမ္းတိုင္းသည္ ကုမၸဏီ၏အလုပ္သမားမ်ား၊ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမွ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းသံုးစြဲသူမ်ား၊ ကုမၸဏီ လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းေပးသူ မ်ားႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ ရွိေဒသခံျပည္သူလူထုအေပၚ ထားရွိေသာ မူဝါဒမ်ားကို အထူးေလးစား လိုက္နာၾကရမည္။
ထပ္မံ၍ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈအဖြဲ႕သည္ လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးမူဝါဒ၊ အလုပ္ခန္႔ထားမႈအပိုင္းတြင္ သင့္တင့္မွ်တစြာ ကၽြမ္းက်င္မႈအလိုက္ ခန္႔ထားျခင္း မူဝါဒ၊ ေငြလံုးေငြရင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းမူဝါဒ၊ ကုမၸဏီ၏ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝမႈဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ ဝန္ထမ္း ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းထိခိုက္နစ္နာ ဆံုးရႈံးမႈေလ်ာ္ေၾကးဆိုင္မူဝါဒ အစရွိသည္တို႔ကိုလည္း သီးျခားမူဝါဒမ်ားအျဖစ္ လက္ခံက်င့္သံုးလွ်က္ရွိသည္။
 

အက်ဳိးရလဒ္မ်ား

ကုမၸဏီ၏တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာယန္စီ အေပၚ တန္ဖိုးထားမႈအား တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစပါသည္။ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးအတြက္ ႏိုင္ငံၾကီးသားပီသစြာျဖင့္ တာဝန္သိ၍ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ျပီး၊ ျမန္မာယန္စီ၏ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္တြင္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ တိက်ခိုင္မာေသာ စနစ္၊ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ထိန္းခ်ဳပ္ညႊန္ၾကားမႈစနစ္မ်ား ထားရွိသည္။
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းအျပင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္၏ လုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာ ေနရာတိုင္းတြင္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနပါသည္။
ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္သည္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ တြင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ရန္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒအရပ္ရပ္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ထားရွိပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေနျဖင့္ ကုမၸဏီအတြင္း ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စစ္ေဆးေကာ္မတီသည္ (၃) လလွ်င္တစ္ၾကိမ္ စစ္ေဆးျပီး၊ ျပည္ပ SGS Audits မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၂) ၾကိမ္စစ္ေဆးပါသည္။ ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္၏ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈမူဝါဒ သည္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ တိတိက်က်လိုက္နာမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားပါသည့္ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်မွတ္ထားသည္။
ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ထားရွိပါသည္။
ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး စစ္ေဆးမႈေကာ္မတီသည္ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈအဖြဲ႕၏ ကုမၸဏီအဖြဲ႕ အစည္းအတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ႏွင့္ အတြင္းအျပင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး စစ္ေဆးမႈ အဖြဲ႕မ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈအဖြဲ႕သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊ အလုပ္ခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွ သံုးသပ္စစ္ေဆးျပီးေနာက္ ကုမၸဏီ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္သို႔ တင္ျပရပါသည္။ ထိုမွတဖန္ ကုမၸဏီ၏ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊ အလုပ္ခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ဥပေဒအရတာဝန္ရွိမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈ၊ အလံုးစံုေလးစားလိုက္နာျပီးစီးမႈ စသည္တိုကို အၾကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္ မွတဆင့္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈ အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံ ရပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈအဖြဲ႕မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားျပီး၊ ၎သည္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးအပါအဝင္ အၾကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ထိပ္တန္းဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္အလုပ္ျဖစ္သည္။
 

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒ ၁၉၉၄ ႏွင့္ ျမန္မာ့သတၱဳ တြင္း နည္းဥပေဒ ၁၉၉၆တို႔ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနသည္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ သတၱဳတြင္းမ်ား စစ္ေဆးေရး၊ သယံဇာတဓာတ္သတၱဳမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သတၱဳတြင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ သတၱဳတြင္းရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးတို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ညႊန္ၾကးေရးမႉးခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာ့ သတၱဳတြင္း ဥပေဒေအာက္ရွိ စစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ခြင္ျပဳမိန္ ႔ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စီစစ္ျခင္းႏွင့္ ခြင္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို အထက္ပါ ဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသူလည္းျဖစ္သည္။ သတၱဳတြင္း ဦးစီးဌာနသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပိုမိုဖိတ္ေခၚရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးပိုင္ သတၱဳတြင္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ ရမည္။ ပုဂၢလိကပိုင္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားက႑ ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရမည္။

၎ဦးစီးဌာနသည္ ဝန္ၾကီးဌာန www.mining.gov.mm  မွခ်မွတ္သည့္ သတၱဳတြင္းမူဝါဒအရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ စီမံကိန္းအစီစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းတို႔ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရသည္။

 

 

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.