ထိန္းထားႏိုင္ေသာအက်ဳိးျပဳဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ထိန္းထားႏိုင္ေသာအက်ဳိးျပဳဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုသည္မွာ အဘယ့္အရာနည္း။

အနာဂတ္အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆို္င္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ခ်မ္းသာသုခ

ထိန္းထားႏိုင္ေသာဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အမ်ိဳးမ်ိဳး အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုၾကပါသည္။ သို ့ေသာ္ အမ်ားဆံုး သိထား ၾကေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ Brundtland Report ဟုလည္း လူသိမ်ားေသာ Our Common Future မွ ၿဖစ္ပါသည္။

အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈသည္ ယင္းတုိ ့၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္ကို ထည့္မတြက္ဘဲ လတ္တေလာလိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးၿခင္းသည္သာ ထိန္းထားႏိုင္ေသာ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ ေအာက္ပါ အဓိက အခ်က္(၂)ခ်က္ ပါ၀င္ပါသည္။

  • လိုအပ္ခ်က္မ်ား။ ကမာၻၾကီး ဆုတ္ယုတ္မႈ၏ မရွိမၿဖစ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားသြားရန္ ဦး စားေပးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
  • ကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ား။ ထိန္းထားႏိုင္ေသာ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အားလံုးသည္ ကမာၻၾကီးအား “ေနရာ၊ အခ်ိန္ ကာလတို ့ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ စနစ္” တစ္ခုအေနျဖင့္ ျမင္ရန္ ၿဖစ္ပါသည္။
ကမာၻၾကီးအားေနရာသတ္မွတ္မႈ စနစ္တစ္ခုအၿဖစ္ေျပာင္းလဲစဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္တြင္ေလထုညစ္ညမ္းေနပါက အာရွတိုက္ ၏ေလထု ညကိုလည္း ထိခုိက္ေစႏိုင္သလို အာဂ်င္တီးနားတြင္ ပိုးသတ ္ေဆး ပက္ဖ်န္းျခင္းသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ကမ္းလြန္ရွိ ငါးအုပ္စုမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည္ဟု သင္သိရွိ နားလည္ လာ ပါမည္။
 
ကမာၻၾကီးအားအခ်ိန္သတ္မွတ္မႈ စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲစဥ္းစားၾကည့္မည္ဆိုပါလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘိုးဘြားမ်ား ေျမယာထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳး ခဲ့မႈသည္ ယေန ့စိုက္ပ်ိဳး ထြန္ယက္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေနသလို ယေန ့ ကၽြႏု္ပ္တို ့ အတည္ျပဳလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား သည္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ား ၾကီးျပင္းလာသည့္အခါ ၿမိဳ ့ၿပဆင္းရဲမြဲေတမႈအေပၚ ထိခုိက္္ ေစ ႏိုင္ပါသည္။
 
ဘ၀တစ္ခု၏ အရည္အေသြးကိုလည္း စံနစ္တစ္ခုအေနၿဖင့္ နားလည္ထားရပါမည္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာ ေနျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတလ်က္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္မႈ မရွိခဲ့လွ်င္သာ္လည္းေကာင္း၊ ၀င္ေငြအလံုအေလာက္ရွိေနျခင္း သည္ကာင္းမြန္သည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း သင့္ပတ္၀န္းက်င္ သန့္ရွင္းမႈ မရွိခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း သင့္မိသားစုအား ၀လင္ေအာင္ မေကၽြးေမြးမျပဳစုႏိုင္လွ်င္လည္းေကာင္း သင့္ ၏ ဘ၀ သာယာဆိုေျပပါမည္လား။
 
ထိန္းထားႏိုင္ေသာဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုသည့္အျမင္သည္ ထိုထိုေသာ စနစ္ ေတြးေခၚမႈမ်ား၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို ့ကမာၻႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို ့အား ကူညီပံပိုးေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို ့ ၾကံဳေတြ ့ရင္ဆိုင္ေနရေသာၿပသာနာမ်ားသည္ ရႈတ္ေထြးၿပင္းထန္ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ ့ဖန္တီးခဲ့ေသာ ၿပသာနာမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို ့ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မေနႏိုင္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို ့ႏွင့္ ပါ၀င္ပက္သက္ေနႏိုင္ပါသည္။
 
 
စဥ္ဆက္မျပတ္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင့္ျမဲေသာ လူေနမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ ေပၚေပါက္လာ ေစေရး အတြက္လိုအပ္မႈမ်ား
 
စဥ္ဆက္မျပတ္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင့္ျမဲေသာ လူေနမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ ေပၚေပါက္လာေစျခင္းျဖင့္ လူသားတို႔၏ အေရးေပၚျပသနာမ်ားအတြက္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ တ၇ပ္ကိုျဖည့္ဆည္းေျဖရွင္းေပးရာေရာက္ပါသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ လူသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ရွိေနႏို္င္ျခင္းမွ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ သည့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ လူေနမႈေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပါတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ တည္တံခိုင္ျမဲေအာင္ တည္ေဆာက္ႏို္ိင္ေရးေပၚ တြင္မီွ လွ်က္ရွိပါသည္။
လူေနမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ကိစၥရပ္မ်ားသည္ လူတဦးခ်င္းအရျဖစ္ေစ၊ မိသားစုမ်ားအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ မ်ိဳးႏြယ္စု မ်ားအလိုက္ျဖစ္ေစ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆို္င္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေပၚတြင္ ဆက္သြယ္မီွျငမ္း ျပဳလွ်က္ က်ိဳးေၾကာင္းဆိုင္ရာမ်ားမွာ ဆက္စပ္ ေနပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင့္ျမဲေသာ လူေနမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားသည္ လူသားတို႔၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွုားစြာ ေပၚေပါက္လာေနျပီျဖစ္သည္။ ထိုကဲသို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရရွည္တည္တန္႔ခို္င္ျမဲေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမရွိေသာအခါ လူသားတို႔၏ဘ၀သည္ တည္ျငိမ္မွန္ကန္ မႈမရွိေတာ့ဘဲ ထိခိုက္နစ္နာေစမႈမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ပ်က္စီးျဖစ္တတ္ပါသည္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆို္င္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ဆက္သြယ္ျဖစ္ ေပၚေန မႈအ ေႀကာင္း တရားမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း သည္ကမၻာေပၚရွိ လူသားမ်ား၊ လူေနမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ဆက္လက္ ရွင္သန္ေစေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ အေၾကာင္းတရားတရပ္ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏မွန္ကန္ွစြာေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈ၊ ဆံုးျဖတ္ႏို္င္မႈတို႔သည္ လူသားမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိး အတြက္ အလြန္အေရးပါထိေရာက္သကဲ့သို႔ လူေနမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း လူသားမ်ားႏွင့္စုဖြဲ႔စည္း ထားရပါသည္။ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ လူသားတဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာစြဲလမ္းမႈ၊ လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာအလြဲသံုးစြဲျခင္းခံရမႈ၊ စေသာဒဏ္ရာဒဏ္ ခ်က္မ်ားၾကာင့္ မွန္ကန္စြာေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္ႏိူ္င္စြမ္းမရွိေတာ့ဘဲ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရလ်င္ ၄င္းလူမႈေရးအဖြဲ႔ အစည္း မ်ား၏ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းႏိူင္ေသာ အလားအလာကိုေနာက္ျပန္ ဆြဲထား သကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
 
လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လူေနမႈဒုကၡမ်ားကုစားႏိုင္ေရးႏွင့္ လူေနမႈ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ား၏ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေရး ကိစၥရပ္ တို႔မွာ ငွက္တစ္ေကာင္၏ေတာင္ပံႏွစ္ဆက္ကဲ့သို႔ဒြန္တြဲပါရွိျပီး လိုအပ္ေနေသာအရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။
 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.